Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Úvod

Tieto Obchodné podmienky platia pre nakupovanie a doručovanie tovaru v internetovom obchode

Sladký darček na www.sladkydarcek.sk

Predávajúci na základe objednávky objednávateľa a za podmienok stanovených v týchto Obchodných

podmienkach zabezpečí realizáciu objednávky a doručenie tovaru.

Objednávateľ uhradí predávajúcemu poplatok za dodanie objednaného tovaru.

 

Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom

obchode www.sladkydarcek.sk , prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

Objednávka musí obsahovať meno, priezvisko a adresu príjemcu a fakturačné údaje objednávateľa

- meno, priezvisko a adresa.

Ak je objednávateľ firma, musí objednávka obsahovať názov firmy, sídlo, IČO, príp. IČ DPH

a adresu dodania ak nie je totožná so sídlom firmy.

 

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní

dohodnuté podmienky dodania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na

objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo

nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. Predávajúci si

vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak sa mu zdá byt jednanie či vyjednávanie kupujúceho

nekorektné. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia

ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu

tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7 kalendárnych dní.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od

kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej

lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla

objednávky, dátumu nákupu a číslom úctu, resp. adresou pre vrátenie peňazí

» v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho

» tovar musí byt v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byt poškodený ani použitý

» tovar musí byt kompletný, vrátane príslušenstva a dokladu o kúpe

» tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

b) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet

kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru.

Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

 

Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti

tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je

obvykle do 10 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci

kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za

vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia

zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

 

Platobné podmienky

a) Dodávateľ má nárok na platbu za realizáciu objednávky v súlade s objednávkou a týmito

obchodnými podmienkami.

b) Platba musí byť zrealizovaná pred termínom doručenia tovaru alebo pri prevzatí tovaru, pokiaľ

nebolo dohodnuté inak.

c) V prípade, že objednávateľ riadne a včas nezaplatí za realizovanie objednávky, dodávateľ má

právo objednávku nesplniť.

 

Poplatky za prepravu a spôsob úhrady

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

 

- Pri objednávke ktorej hmotnosť je vyššia ako 5 kg sa účtuje príplatok 2 €

- Pri objednávke ktorej hmotnosť je vyššia ako 10 kg sa účtuje príplatok 5 €

 

Forma dodania Spôsob úhrady Hodnota objednávky Cena

 

Forma dodania

Spôsob úhrady

cena

Geis SR

dobierka

4,90 €

Osobný odber na predajni

hotovosť

0,00 €

Geis ČR

dobierka

10,00 €

 

b) Pri nákupe nad 500,- € môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet

predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej

potvrdenia.

c) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti

zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať

vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

 

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými

podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo

"Zákona o ochrane spotrebiteľa c. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú

týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia