Reklamácia tovaru

Záruka a reklamácie

a) Kupujúci je povinný skontrolovať si doručený tovar ihneď pri prevzatí od kuriéra. Ak je na zásielke výrazné mechanicképoškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba tovaru je 24 mesiacov, prípadne je daná dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení aj s faktúrou.

c) Právo na záruku zaniká v tom prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením tovaru, alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

d) Kupujúci má právo uplatniť si záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

e) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.